Skoči na glavno vsebino

Programi vrtca

 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Da bi življenje v vrtcu potekalo kakovostno, je potrebno, da ga načrtujemo.


Organiziranost programov

V obeh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur, in sicer:

• programi za otroke v starosti od enajst mesecev do treh let – otroci prvega starostnega obdobja,

• programi za otroke v starosti od treh let do vstopa v šolo – otroci drugega starostnega obdobja.

Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke, odvisno od prostorskih pogojev in starosti vpisanih otrok.

V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke otroci prvega in drugega starostnega obdobja ter v kombinirane oddelke otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

V redne oddelke vrtca vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere organiziramo strokovno skupino in pripravimo individualizirani program za napredek in razvoj otroka, pri katerem sodelujejo tudi starši.

 

Predstavitev programov

V vrtcu izvajamo celodnevne šest do deveturne programe. Za zdrav otrokov čustveni razvoj priporočamo, da je otrok v vrtcu največ devet ur dnevno, ostali čas pa preživi v krogu družine.

Delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki skrbijo, da delo z otroki temelji na izkustvenem učenju v sožitju z bogastvom, ki ga ponuja naravno okolje vrtca. Poudarek našega dela je na otrokovi lastni aktivnosti, njegovih razvojnih potrebah, interesih in sposobnostih. Ob tem se zavedamo, da je otrokova osnovna dejavnost igra, preko katere se uči in odkriva nova spoznanja.

Za kakovostno življenje otrok v vrtcu poleg vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, kuharic, peric, čistilk in hišnika, skrbijo tudi ravnateljica, pomočnica ravnateljice, ki opravlja dela in naloge organizatorja prehrane in zdravstveno–higienskega režima, ter svetovalna delavka – pedagoginja.

Uresničujemo temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.

Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki nam predstavlja strokovno podlago za delo. Otrokom želimo omogočiti pestre dejavnosti ter delovno in ustvarjalno klimo, v kateri se bodo dobro počutili, saj so aktivni udeleženci procesa. Vzgojno delo z otroki skrbno načrtujemo. Načrtujemo letni delovni načrt vrtca, posameznih enot in oddelkov, ki zajemajo celotno življenje v vrtcu. Pri tem so dobrodošle ideje otrok in predlogi staršev. Temeljni poudarki so na vzgojno–izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in z izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja z različnih področij gibanja, jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti. Enakovredno vključujemo tudi medpodročne dejavnosti, kot so: moralna vzgoja, vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, prometna vzgoja in vsakodnevne dejavnosti.

Izhodišče za načrtovanje je tudi sprotna evalvacija opravljenega dela z vidika razvoja otrok, primernosti uporabljenih pristopov vsebin, metod in oblik vzgojno–izobraževalnega dela.

Cilji kurikula so usmerjeni v razvoj kognitivnih, konativnih in afektivnih osebnostnih lastnosti otroka in ne v oblikovanje točno določenih moralnih navad in miselnih vzorcev. Gre za usmerjenost ciljev v oblikovanje avtonomne in odgovorne morale ter kritičnega mišljenja. Razvojne in vzgojne naloge so vezane na področja otrokovega razvoja: spoznavni, gibalni, socialni in čustveni razvoj. Pri izbiri in izvajanju vsebin upoštevamo interese in želje otrok, doživljanje v skupini, skupne dejavnosti otrok in odraslih, jezikovni razvoj, kontekstualizacija, kompleksno mišljenje in didaktični pogovor. Upošteva se posebnost posameznikov in skupine, s ponudbo različnih dejavnosti pa imajo otroci možnost izbire.

Vrtec ustvarja pogoje za aktivnost in napredek vsakega otroka na spoznavnem, socialnem, gibalnem in emocionalnem področju. O načrtovanem delu in izvedbi obveščajo strokovne delavke starše na oglasnih mestih in na roditeljskih sestankih, o napredovanju posameznega otroka pa na pogovornih urah.

V vrtcu načrtujemo odprt izvedbeni kurikulum, ki omogoča zadovoljevanje potreb vsakega posameznega otroka, kajti uveljavljamo načelo, da ima vsak otrok pravico, da doseže stopnjo razvoja, ki jo zmore.

(Obiskano 923 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost